نمایش همه

سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۴/۰۵

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
چهارشنبه 1398/04/05
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: ۸ تا ۱۷

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
نماسازی مشاعات بام نماسازی
بنایی مشاعات کلیه طبقات بستن زیر درب آسانسور

نماسازی

سفید کاری داخل چاله آسانسور