نمایش همه

سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۴/۰۲

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
یکشنبه 1398/04/02
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: ۸ تا ۱۷

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
نماسازی مشاعات طبقه پنجم نماسازی
کف سازی مشاعات زیر زمین کف سازی زیر زمین

کف سازی زیر زمین

نماسازی

 

ملاحضات مدیریت پروژه: