نمایش همه

سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۳/۳0

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
پنجشنبه 1398/03/30
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: ۸ تا ۱۷

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
نماسازی مشاعات طبقه پنجم نماسازی
کاشی کاری مسکونی طبقه اول و دوم کاشیکاری کف سرویس ایرانی

کاشیکاری کف سرویس ایرانی

کف سازی زیرزمین

ملاحضات مدیریت پروژه: