نمایش همه

سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹7/01/21

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
سه شنبه 1397/01/21
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از ۸ تا ۱۷

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
خاکبرداری مشاعات تکمیل چاله آسانسور و انتقال خاک به بیرون ملک

 

انتقال خاک به بیرون