نمایش همه

سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۷/۰۷/۰۹

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
دوشنبه 1397/07/09
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از ۷ تا ۱۶

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
بنایی مشاعات طبقه سوم تیغه چینی دور ملک
آرماتوربندی مشاعات سقف طبقه پنجم بالا کشیدن قالب ها و ساخت خاموت

آبیاری بتن

دیوارچینی