نمایش همه

سردار جنگل-کارفرما جناب قاسمعلی افضلی–۱۳۹۶/۱۱/۱۹

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
پنجشنبه 1396/11/19
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: ابری
 شیفت: شب ساعت کار کارگاه: از ۷:۰۰ تا ۱۶:۰۰

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
تخریب مسکونی طبقه اول تخریب دیوار غربی
انتقال مشاعات همکف انتقال نخاله به همکف و انتقال آجر به بیرون
تخریب مشاعات زیرزمین تخریب سقف زیر زمین به جهت تامین فضای خاکریزی از طبقه اول