نمایش همه

سیندخت – کارفرما : مهندس میر حامد ابوترابی – ۱۳۹8/02/07

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سین دخت تنظیم کننده: مهندس احسان علیزاده
سرپرست کارگاه: مهندس احسان علیزاده مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی
شنبه 1398/02/07
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
سنگ کاری مشاعات نما جنوبی طبقه پنجم و نما شمالی اول . .
تاسیسات همکف پارکینگ جمع اوری لوله های فاضلاب در سقف همکف . .

جوشکاری نما

 

ملاحضات مدیریت پروژه: