سردارجنگل

شماره پروژه: ۰۴۹۹۲۰۷
همکاری:

توضیحات​

نام کارفرما: مهندس ابوترابی
مشخصات پروژه: مسکونی
آدرس: 
تاریخ شروع و اتمام قرارداد
متراژ به مترمربع: