ساختمان مسکونی جانبازان

شماره پروژه: ۰۱۰۹۰۰۵
همکاری: مشاور ارشد

توضیحات​

نام کارفرما: مهندس ابوترابی
مشخصات پروژه: مسکونی ۷ طبقه – اسکلت بتنی
آدرس: جانبازان – خیابان ۲۲
تاریخ شروع و اتمام قرارداد: ۱۳۹۰
متراژ به مترمربع:۱۹۲۹.۴۱