گزارش روزانه کارگاهی

 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • شرح فعالیتواحدمحل انجام کارانجام شده امروزانجام شده تا کنون 
 • شرحراهکار و پیشنهاد 
 • موضوع جلسهشماره صورتجلسه 
 • آمار پرسنل

 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • روزمزدپیمانکارستادی
 • ماشین آلات و تجهیزات

 • فعالآمادهخرابتحت تعمیر
 • فعالآمادهخرابتحت تعمیر
 • فعالآمادهخرابتحت تعمیر
 • فعالآمادهخرابتحت تعمیر
 • فعالآمادهخرابتحت تعمیر
 • فعالآمادهخرابتحت تعمیر
 • فعالآمادهخرابتحت تعمیر
 • فعالآمادهخرابتحت تعمیر
 • فعالآمادهخرابتحت تعمیر
 • شرحواحدورودیمصرفیموجودی 
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, jpeg, jpeg, bmp.
  حداکثر حجم مجاز 32MB می باشد.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .