نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/11

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
شنبه 2021/01/30
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه سوم لوله کشی آب
سنگ کاری مشاعات زیرزمین سنگ کاری دیوار زیرزمین
بنایی مسکونی طبقه ششم تیغه چینی
گچ کاری مسکونی طبقه ششم گچ و خاک

 

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
سفال 10 قالب 1700
ماسه کیلوگرم 11000

ملاحضات مدیریت پروژه: