نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/11/01

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
چهارشنبه 2021/01/20
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
سنگ کاری مشاعات زیرزمین سنگ کاری دیوار زیرزمین
بنایی مسکونی طبقه ششم تیغه چینی
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه پنجم نصب لوله های فاضلاب
گچ کاری مسکونی طبقه پنجم گچ و خاک

موانع و مشکلات:

شرح راهکار و پیشنهاد
0

جلسات:

موضوع جلسه شماره صورتجلسه
0

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
سفال قالب 1200

ملاحضات مدیریت پروژه: