نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/16

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
سه شنبه 2021/01/05
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
گچ کاری مسکونی طبقه سوم گچ و خاک
بنایی مسکونی طبقه اول دوغاب ریزی چارچوب
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه اول لوله کشی آب
تاسیسات برقی مسکونی طبقه چهارم شیار زنی محل عبور لوله های برق
آرماتور بندی مسکونی طبقه هفتم آرماتوربندی راه پله

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
گچ کیسه 200
سیمان کیسه 380

ملاحضات مدیریت پروژه: