نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/08

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
دوشنبه 2020/12/28
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
بنایی مسکونی طبقه پنجم تیغه چینی
گچ کاری مسکونی طبقه اول گچ و خاک
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه اول نصب جعبه کلکتور
تاسیسات برقی مسکونی طبقه سوم لوله گذاری برق
سنگ کاری مسکونی طبقه اول نصب چارچوب درب ها
آرماتور بندی مسکونی طبقه هفتم برش و انتقال میلگرد

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
سنگ متر مربع 107

ملاحضات مدیریت پروژه: