نمایش همه

پروژه نمازی – کارفرما : مهندس میرحامد ابوترابی 1399/10/06

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: نمازی تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندسان علیرضا مسروری و پوریا علیزاده رهروی مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
شنبه 2020/12/26
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: 7 – 16

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
آرماتور بندی مشاعات طبقه هفتم کفی سقف 9
بنایی مسکونی طبقه پنجم تیغه چینی
تاسیسات برقی مسکونی طبقه سوم لوله گذاری برق
تاسیسات مکانیکی مسکونی طبقه پنجم نصب لوله های فاضلاب
گچ کاری مسکونی طبقه اول گچ و خاک
سنگ کاری مسکونی طبقه اول نصب چارچوب درب ها

جلسات:

موضوع جلسه شماره صورتجلسه
بازدید کارفرما

مواد و مصالح:

شرح واحد ورودی مصرفی موجودی
گچ کیسه 250

ملاحضات مدیریت پروژه: