سین دخت – کارفرما : مهندس میر حامد ابوترابی- ۳۰-۰۸-۱۳۹۷

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سین دخت تنظیم کننده: مهندس احسان علیزاده
سرپرست کارگاه: مهندس احسان علیزاده مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی
چهارشنبه 1397/08/30
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از۰۸:۰۰تا ۱۷:۰۰

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
سیمان کاری تیغه مشاعات زیرزمین تمام تیغه ها انجام شد .
سقف طبقه اول آماده بتن ریزی مسکونی طبقه دوم بستن حرارتی سقف و قالب بستن .
جوشکاری پلیت های طبقه همکف مشاعات پارکینگ همکف نصب پلیت .

[one_third]

ساخت والپست

[/one_third]

[one_third]

سیمان کاری دیوار

[/one_third]
[one_third]

سیمان کاری دیوار

[/one_third]