سین دخت – کارفرما : مهندس میر حامد ابوترابی- ۳۰-۰۸-۱۳۹۷

اطلاعات اولیه:
نام پروژه: سین دخت تنظیم کننده: مهندس احسان علیزاده
سرپرست کارگاه: مهندس احسان علیزاده مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی
چهارشنبه 1397/08/30
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از۰۸:۰۰تا ۱۷:۰۰
پیشرفت فعالیت های اجرایی:
شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
سیمان کاری تیغه مشاعات زیرزمین تمام تیغه ها انجام شد .
سقف طبقه اول آماده بتن ریزی مسکونی طبقه دوم بستن حرارتی سقف و قالب بستن .
جوشکاری پلیت های طبقه همکف مشاعات پارکینگ همکف نصب پلیت .
[one_third]
ساخت والپست
[/one_third] [one_third]
سیمان کاری دیوار
[/one_third] [one_third]
سیمان کاری دیوار
[/one_third]