نمایش همه

سین دخت-مهندس ابوترابی۱۳۹۷/۱۰/۱۰

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سین دخت تنظیم کننده: مهندس احسان علیزاده
سرپرست کارگاه: مهندس احسان علیزاده مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم
دوشنبه 1397/10/10
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از۰۸:۰۰تا۱۷:۰۰

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
آرماتور بندی مسکونی طبقه چهارم بستن جک
تیغه چینی مسکونی طبقه دوم دهانه های سمت چپ

دیوارچینی

بستن کفی سقف