سین دخت-مهندس ابوترابی۱۳۹۷/۱۰/۱۰

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سین دخت تنظیم کننده: مهندس احسان علیزاده
سرپرست کارگاه: مهندس احسان علیزاده مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم
دوشنبه 1397/10/10
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از۰۸:۰۰تا۱۷:۰۰

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
آرماتور بندی مسکونی طبقه چهارم بستن جک
تیغه چینی مسکونی طبقه دوم دهانه های سمت چپ

[one_second]

دیوارچینی

[/one_second]

[one_second]

بستن کفی سقف

[/one_second]