نمایش همه

سیندخت – کارفرما : مهندس میر حامد ابوترابی – ۱۳۹۷/۱۲/۰۴

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سین دخت تنظیم کننده: مهندس احسان علیزاده
سرپرست کارگاه: مهندس احسان علیزاده مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی
شنبه 1397/12/04
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از۰۸:۰۰تا۱۷:۰۰

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
گچ و خاک مسکونی طبقه اول گچ و خاک واحدها .

 

ملاحضات مدیریت پروژه: