نمایش همه

سیندخت – کارفرما : مهندس میر حامد ابوترابی – ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سین دخت تنظیم کننده: مهندس احسان علیزاده
سرپرست کارگاه: مهندس احسان علیزاده مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی
چهارشنبه 1397/10/26
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از۰۸:۰۰تا۱۷:۰۰

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
آرماتور بندی مسکونی طبقه پنجم بستن قالب ستون ها
جوشکاری مسکونی طبقه اول و دوم و سوم نصب وال پست

بستن خاموت ستونها

بستن قالب ستونها

 

ملاحضات مدیریت پروژه: