نمایش همه

سیندخت – کارفرما : مهندس میر حامد ابوترابی – ۱۳۹۷/۰9/25

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سین دخت تنظیم کننده: مهندس احسان علیزاده
سرپرست کارگاه: مهندس احسان علیزاده مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی
یکشنبه 1397/09/25
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
ارماتور بندی مسکونی طبقه سوم بستن جک
پلیت زدن مسکونی طبقه دوم تمام دهانه ها

بستن جک ها

سوراخ زنی جهت نصب پلیت