نمایش همه

سیندخت – کارفرما : مهندس میر حامد ابوترابی – ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سین دخت تنظیم کننده: مهندس احسان علیزاده
سرپرست کارگاه: مهندس احسان علیزاده مدیریت پروژه: مهندس علی محمد مقدم تبریزی
شنبه 1398/04/01
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از۰۸:۰۰تا۱۷:۰۰

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
کاشی کاری مسکونی سرویس و آشپزخانه طبقه اول واحد شمالی
سنگ کاری مسکونی بالکن های طبقه اول . .

کاشیکاری

ملاحضات مدیریت پروژه: