سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۷/۰۴/۰۳

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
یکشنبه 1397/04/03
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از ۸ تا ۱۷

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
بنایی مشاعات زیرزمین سیمان کاری ضلع شمالی
آرماتور بندی مشاعات سقف‌طبقه‌اول آرماتور بندی سقف طبقه اول

 

[one_second]

یک رگه کردن دیوارهای زیرزمین

[/one_second]

[one_second]

قالب بندی پله

[/one_second]