نمایش همه

سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۷/۰۴/۰۳

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
یکشنبه 1397/04/03
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از ۸ تا ۱۷

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
بنایی مشاعات زیرزمین سیمان کاری ضلع شمالی
آرماتور بندی مشاعات سقف‌طبقه‌اول آرماتور بندی سقف طبقه اول

 

یک رگه کردن دیوارهای زیرزمین

قالب بندی پله