نمایش همه

سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۸/۲۳

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
پنجشنبه 1398/08/23
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: ۷ تا ۱۶

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
نقاشی مسکونی طبقه چهارم نقاشی
بندکشی مشاعات همکف بندکشی