نمایش همه

سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۷/۰۳

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
چهارشنبه 1398/07/03
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: ۸ تا ۱۷

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
سنگ کاری مشاعات همکف سنگ کاری و آجر کاری پیلوت
سقف کاذب مسکونی طبقه اول و دوم سرویس ها

آجرکاری دیوار