سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۸/۴/۰۴

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
سه شنبه 1398/04/04
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: آفتابی
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: ۸ تا ۱۷

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
نماسازی مشاعات بام نماسازی
بنایی مسکونی کلیه طبقات پوشاندن بالای پنجره آشپزخانه

[one]

نصب آجر نما

[/one]

ملاحضات مدیریت پروژه: