نمایش همه

سردار جنگل – کارفرما : جناب قاسمعلی افضلی –۱۳۹۷/۱۰/۱۰

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
دوشنبه 1397/10/10
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: ابری
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از ۷ الی ۱۶

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
حفر چاه مشاعات زیر زمین حفر چاه فاضلاب

حفر چاه فاضلاب