نمایش همه

سردار جنگل-کارفرما جناب قاسمعلی افضلی–۱۳۹۶/۱۱/۲۴

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
سه شنبه 1396/11/24
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: بارانی
 شیفت: شب ساعت کار کارگاه: از۷:۰۰ تا ۱۶:۰۰

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
تخریب مشاعات طبقه اول تخریب دیوارهای راه پله
انتقال مسکونی طبقه اول انتقال نخاله به همکف

 

تخریب راه پله طبقه اول

تخریب دیوار کناری