سردار جنگل-کارفرما جناب قاسمعلی افضلی–۱۳۹۶/۱۱/۲۴

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: سردار جنگل تنظیم کننده: مهندس علیرضا مسروری
سرپرست کارگاه: مهندس علیرضا مسروری مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
سه شنبه 1396/11/24
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: بارانی
 شیفت: شب ساعت کار کارگاه: از۷:۰۰ تا ۱۶:۰۰

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
تخریب مشاعات طبقه اول تخریب دیوارهای راه پله
انتقال مسکونی طبقه اول انتقال نخاله به همکف

 

[one_second]

تخریب راه پله طبقه اول

[/one_second]

[one_second]

تخریب دیوار کناری

[/one_second]