نمایش همه

دریان نو 2 – کارفرما:مهندس میرحامد ابوترابی–1397/03/02

اطلاعات اولیه:

نام پروژه: دریان نو 2 تنظیم کننده: مهندس مهدیس عزت پناه
سرپرست کارگاه: مهندس مهدیس عزت پناه مدیریت پروژه: مهندس علیمحمد مقدم تبریزی
چهارشنبه 1397/03/02
وضعیت کارگاه: فعال وضعیت هوا: ابری
 شیفت: روز ساعت کار کارگاه: از 7.00 تا 15.00

پیشرفت فعالیت های اجرایی:

شرح فعالیت واحد محل انجام کار انجام شده امروز انجام شده تا کنون
سقف کاذب مشاعات انباری ها سازه و گچبرگ
بنایی مشاعات آسانسور سیمان کاری
تاسیسات برقی مشاعات زیرزمین 2- برق کاری
نقاشی مسکونی ط 3و4 شرقی بتونه و نقاشی
آسانسور مشاعات شرقی راه اندازی
تاسیسات مشاعات زیرزمین بست لوله ها
ساب زنی مسکونی ط 6و5 شرقی ساب کف